© 2021 Goodrich Realty Inc. 4395 Fraser St, Vancouver BC, V5V 4G4. Tel: 604-873-4811